Obamabaila_2010117V0.wmv

07.11.2010
Obamabaila_2010117V0.wmv