Obama_2010116V0.wmv

06.11.2010
Obama_2010116V0.wmv