obama_20101028V0.wmv

28.10.2010
obama_20101028V0.wmv