GADAFI_2011219V0.wmv

19.02.2011
GADAFI_2011219V0.wmv